Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Cykoria S.A. z siedzibą w Wierzchosławicach 15, 88-140 Gniewkowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000045905, numer NIP: 556-10-08-697, REGON: 091119859, o kapitale zakładowym w wysokości 1.800.000,00zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Z Inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się w następujący sposób – listownie na adres: Wierzchosławice 15, 88-140 Gniewkowo, elektronicznie na adres e-mail: iod@cykoria.pl ,  lub telefonicznie (52) 355 38 97.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO,
  2. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
  3. przyjęcia i realizacji zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  4. udokumentowania złożonego zamówienia i jego rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  5. badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalenia jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedawanych produktów, na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO,
  6. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  7. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,
  8. rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość świadczonych przez Cykoria S.A. usług i sposobu obsługi przez pracowników Cykoria S.A., podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  9. rozpatrywania reklamacji w przypadku ich wniesienia na jakość produktów oferowanych przez Cykoria S.A., podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  10. oferowaniu Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego, w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące (partnerów).
 4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty i usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy współpracujące w zakresie IT, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi, podmioty audytorskie, doradcze, firmy kurierskie, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Przysługuje Państwu w każdej chwili prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane o tych celach, chyba, że będziemy wstanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.
 9. Okres przechowywania: Dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Cykoria S.A. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku, w którym doszło do zrealizowania zamówienia/umowy.
 10. Państwa dane osobowe otrzymaliśmy podczas nawiązywania współpracy. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji postanowień zawartych umów i/lub zleceń/zamówień/proform, przygotowania ofert i zawarcia umowy.
 11. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonych zgód w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt z Cykoria S.A. w formie pisemnej na adres siedziby wskazany w pkt.1, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.
 12. Polityka cookies. Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego Administratora. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera - użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce - zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.